:::: MENU ::::

در سوگ صلح

در چاردیواری دنیای کوچکم
در صفحه‌ای چند اینچی
وسعت نبود تا تمام غمشان را ببینم…


پیام