:::: MENU ::::

نگاه

راهی است به نگاهت

که تنها من می‌دانم

هر صبح با زنبیلی پر از سکوت

طی طریق می‌کنم

تا نگاهم را به نگاهت بدوزم،

یکی شوند

بروند آن سوی ماه

در هم بتنند


پیام