:::: MENU ::::

حق خروج از کشور زنان متاهل

در راستای نوشتهٔ پیشین با عنوان «شروط ضمن عقد»، وکالت برای اجازهٔ دائمی همسر (زوجه) برای گرفتن گذرنامه و خروج از کشور به هر مقصدی، یکی از بایدهاست که نیاز به وکالت‌نامهٔ جدا دارد. در این نوشته، نمونه‌ای از این وکالت‌نامه را که بر اساس نظر و مشورت چندین وکیل و دوست تهیه شده است را می‌گذارم.

متن وکالت حق خروج از کشور برای زنان

حق خروج از کشور

نمونهٔ متن وکالت حق خروج از کشور همسر (زوجه)

به موجب این سند موکل (زوج) آقای ….[نام کامل زوج]…. (فرزند ….[نام پدر زوج]…. و ….[نام مادر زوج]….، متولد ….[تاریخ تولد زوج]…. در ….[شهر محل تولد زوج]….، به شمارهٔ ملی ….[شمارهٔ ملی زوج]….) در نهایت صحت مزاج و عقل و دماغ و با قصد و رضا و میل و اراده و اختیار کامل اقرار و اعلام صریح و صحیح و شرعی و قانونی و با میل و رضا به وکیل (زوجه) خانم ….[نام کامل زوجه]…. (فرزند ….[نام پدر زوجه]…. و ….[نام مادر زوجه]….، متولد ….[تاریخ تولد زوجه]…. در ….[شهر محل تولد زوجه]….، به شمارهٔ ملی ….[شمارهٔ ملی زوجه]….) اجازه و وکالت بلاعزل، دائمی و تام -با همهٔ اختیارات قانونی و بدون نیاز به اجازهٔ مجدد- برای تقاضا، اخذ، تمدید و دریافت گذرنامه، روادید و خروج از کشور -به هر دلیل و مقصدی، به هر شکلی از اقامت و برای هر مدتی- می‌دهد.

مورد وکالت:

مراجعه به ادارهٔ گذرنامه، نیروی انتظامی، دفاتر پستی، دفاتر پلیس +10، دفاتر اسناد رسمی و کلیهٔ دوایر و ادارات و نهادها و مقامات مربوطهٔ آن‌ها و دیگر مراجع و مقامات ذی‌صلاح تحت هر اسم و عنوان، انجام کلیهٔ‌ امور اداری و قانونی مورد نیاز به جای موکل (زوج) مرقوم در خصوص تقاضا، اخذ، دریافت و نیز تمدید گذرنامه -اعم از اصل یا المثنی- و تادیه هزینه‌ها و تکیمل و امضای هر نوع فرم، دادن هر نوع رسید و تعهد تضمین و رضایت و اجازهٔ خروج از کشور به وکیل (زوج) به طور مکرر در رابطه با هر نوع مسافرت، انجام گواهی امضا و عنداللزوم تنظیم و امضای سند رضایت‌نامه، سپردن تعهد، انجام کلیهٔ مکاتبات و تشریفات مورد نیاز و امضا ذیل کلیهٔ اوراق و اسناد و مدارک مربوطه به نحوی که نیازی به حضور و امضای مجددی و/یا ثانوی موکل (زوج) نباشد.
به عبارت دیگر، موکل (زوج) در صحت عقل و سلامت، رضایت کامل و دائمی خود را با تقاضا، اخذ، تمدید و دریافت گذرنامه جهت خروج از کشور از سوی وکیل (زوجه) به دفعات مکرر و همچنین، تقاضا، اخذ، تمدید و دریافت روادید و اقامت دائم یا موقت در هر کشور خارجی برابر مقررات و خروج از کشور از هر یک از مرزهای زمینی، دریایی و هوایی به دفعات مکرر -به نحوی که برای هیچ یک از امور نیاز به حضور یا اجازهٔ کتبی یا شفاهی موکل (زوج) نباشد را- اعلام می‌دارد.

حدود اختیارات:
وکیل (زوجه) در انجام مورد وکالت جزئاً یا کلاً دارای اختیارات تامه و مطلقهٔ قانونی -از جمله حق توکیل به غیر ولو کراراً- است و امضا و اقدام وی به منزلهٔ تعهد، امضا و اقدام موکل (زوج) نافذ و معتبر است. در ضمن موکل (زوج) هیچ‌گونه ادعا و اعتراضی نسبت به این موضوع در حال و آینده نداشته و نخواهد داشت و ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل و ضم امین و وکیل را به صورت دائمی از خود سلب و ساقط می‌کند.


پیام